صفحه در حال لود می باشد
لطفا صبور باشید

منو

06633437017

info@ref-uast.com

کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

یکی از اهداف کلان وزارت کار و امور اجتماعی صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و توسعه فرهنگ ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول قانون کار می باشد. از جمله معضلات اجتماعی گریبان گیر کشورهای مختلف و من جلمه کشور ایران ، حوادث ناشی از کار می باشد که این امر خسارات مالی، اقتصادی و اجتماعی بعضاً جبران ناپذیر را بر جوامع تحمیل می نماید لذا نظر به اهمیت موضوع، اعمال نظارت های قانونی در خصوص رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی هنگام ساخت، بهره برداری و توسعه واحدهای صنعتی الزامی است. در این میان ، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، با تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان نقش موثری در نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول قانون کار ایفا نموده و مسئول ایمنی کمیته های مذکور در بستر سازی برای اجرای دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی، طرح مسائل حفاظتی، انعکاس ایرادات مشاهده شده و ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم به کارفرما جهت رفع نواقص ایمنی، همکاری با بازرسان کار و ... نقش کلیدی و موثری برعهده دارند لذا دارا بودن توانایی و مهارت لازم در رشته ایمنی کار و حفاظت فنی و برگزاری دوره های آموزش تخصصی در این زمینه امری لازم و بدیهی می باشد